Nová Ves
nad Nisou

Zimní údržba

Plán zimní údržby místních komunikací 

1. Úvod.

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které vznikly povětrnostními situacemi a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla prováděna s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi vlastníka místních komunikací. Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům pro tuto oblast.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že tyto závady nelze zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví tento plán i potřebné priority zimní údržby a to jak místní tak, i časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických a ekonomických  možností provádění zimní údržby.

2. Obecně závazné právní předpisy

Plán byl zpracován v souladu se: - zákonem č.13/1997Sb - o pozemních komunikacích - vyhláškou MDS č.104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

3.  Sjízdnost místních komunikací

Je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

4.  Závada ve sjízdnosti

Na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně  technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím  a jejich důsledkům.

5.  Závada ve schůdnosti

Je taková změna schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

6.  Meze možností vlastníka místních komunikací

Jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může obec  ze svého rozpočtu na zimní údržbu vyčlenit a technickými možnostmi .

7. Kalamitní stav

 Je takový stav místních komunikací, kdy není možno zajistit sjízdnost v časových limitech daných pro jednotlivá pořadí důležitosti komunikací při nasazení všech kapacit určených tímto plánem. Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně, přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky. Tento stav je vyhlášen vedením obce běžným způsobem.

8. Řízení prací údržby

Zajišťuje obec. Dispečink - povolání techniky - kontrola MK zajišťuje starosta nebo místostarosta, popřípadě pověřená osoba.

9. Neudržované úseky místních komunikace

Jsou úseky, které se v zimním období neudržují pro jejich malý dopravní význam.

10.  Plán zimní údržby je stanoven od 1.11. do 31.3.

11.  Důležitost komunikací

Místní komunikace jsou rozděleny do dvou pořadí důležitostí dle mapy. Ta jsou rozděleny na další dvě varianty. Na běžný plán ZÚ a na kalamitní plán ZÚ. ZÚ po obci Nová Ves nad Nisou je zajištěna  pouze pluhováním. Úseky které nejsou zakresleny na mapě, nejsou v plánu ZÚ.

12. Časové limity

Jsou limity do kdy budou MK komunikace protaženy po ukončení spadu sněhu.

Běžný plán ZÚ.

I. pořadí ................................do 3 hodin po ukončení spadu

II. pořadí ...............................do 6 hodin po ukončení spadu

Kalamitní plán ZÚ.

I. pořadí .................................do 24 hodin po ukončení spadu, nebo ukončení kalamity

II. pořadí ................................do 48 hodin po ukončení spadu, nebo ukončení kalamity

13. Ruční ZÚ

Je zajišťována  obecními zaměstnanci. Tuto údržbu provádí na těchto lokalitách. OÚ, škola, kontejnérové stání tříděného odpadu, autobusové zastávky, hasičská zbrojnice, hřbitov (brána)  a to v pracovní době. Ve dnech volna a svátcích je zajištěna pohotovost obecními zaměstnanci a je řízena pověřenou osobou obce.

14. Dopravní opatření

Na místních komunikacích ve správě Obce Nová Ves nad Nisou je v zimním období určen oboustranný zákaz stání v tělese MK z důvodu zimní údržby.

15. Povinnosti uživatelů MK

- přizpůsobit způsob jízdy místním podmínkám na komunikaci

- řídit se platnými vyhláškami o provozu motorových vozidel

- při chůzi po chodnících, krajnicích a vlastních MK dbát zvýšené opatrnosti

- k chůzi používat vhodnou obuv přiměřenou podmínkám na MK

16. Přílohy

- mapa MK pro běžnou ZÚ.

- mapa MK pro kalamitní stav ZÚ

17. Vypracoval

Karel Rulec místostarosta obce

Stanislav Drobník cestářská komise

Petr Tuček cestářská komise

Martin Čapek cestářská komise

26. listopadu 2015

Obecní úřad

Rychlý kontakt

Adresa:
Obec Nová Ves nad Nisou
Nová Ves nad Nisou 281
468 27 Nová Ves nad Nisou

Telefon:
731 068 368 úřad
724 321 724 starosta

776379444 místostarosta

DS: jjhedsu

E-mail:
novavesnn@volny.cz 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

PC264415.JPG