Nová Ves
nad Nisou

Areál TEPRBERK

Projekt :

Nová Ves nad Nisou – areál TEPRBERK,

úprava veřejného prostranství.

Projektv rámci Regionálního Operačního Programu NUTS II Severovýchod

Číslo kola výzvy:2

Program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Prioritní osa: 2. rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 2.3. Rozvoj venkova

Cíl oblasti podpory:Zvýšit atraktivitu venkova pro život obyvatel

Operační cíl podpory: Regenerovat a revitalizovat venkovské prostředí

Obec Nová Ves nad Nisou podala v letošním roce žádost o dotaci v rámci Regionálního operačního programuNUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj venkova s cílem regenerovat a revitalizovat venkovské prostředí a tím zvýšit atraktivitu venkova pro život obyvatel. Projekt byl vybrán v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchoda je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tímto projektem je řešeno území na kopcihistoricky zvaném TEPRPERK. Název TEPRBERK vychází z historického názvu Tepperberg, což je historický název pro lokalitu centrálního návrší obce Nová Ves nad Nisou, kdy název v překladu znamená „Hrnčířský kopec“ podle místního majitele usedlosti (19. století). Na tomto návrší se kdysi nalézal park pro veřejné účely a společná setkávání místních obyvatel, dnes je zde kostel Panny Marie a hřbitov.

Co projekt řeší:

  1. vybudováníparku před kostelem Panny Marie
  2. vybudováním dětského hřiště
  3. úprava místní komunikace přilehlé k tomuto prostranství
  4. vybudování naučné stezky s námětem odpadového hospodářství a historie obce
  5. zdravotní údržba (prořez) v aleji
  6. úpravy na hřbitově
  7. technika pro údržbu zeleně
  8. kompostovací zóna
  9. výsadba Spolkové lípy

A teď trochu podrobněji:

Park před kostelem bude místem pro poklidný odpočinek a atraktivní cíl pro občanya návštěvníky obce. Tento prostor by měl i nadále poskytovat zázemí pro konání kulturně-společenských akcí (např. pálení čarodějnic).Projekt podpořila svým partnerstvím také místní základní škola - v její spolupráci, tedy ve spolupráci místních dětí, bude vytvořena a osázena minibotanická zahrada.V parku bude provedena úprava terénu,výsadbaa budou zde umístěny lavičky. Dále zde budou osazeny info tabule o historii obce, a to ve spolupráci s dalším partnerem projektu, což je místní Novoveský okrašlovací spolek.

Sousední dětské hřiště bude sloužit pro věkovou kategorii 0-15 let, bude veřejně přístupné. Osazeno bude prvky určenými pro rozvoj dovedností a pohybových schopností dětí.

Naučná stezka povede lipovo-kaštanovou alejí, budou zde osazeny informační panely s tématikou odpadového hospodářství. Mítsní komunikace bude zpevněna asfaltovým povrchem.

Projekt řeší též údržbu stromů v aleji – provedení potřebných ořezů nebezpečných větví a ošetření stromů.

Úpravy na hřbitově – rekonstrukce zvoničky na hřbitově, osazení lavičkami, důstojné zákoutí pro nově zhotovenou rozptylovou loučku, oprava části hřbitovní zdi, vhodné osazení hřbitova zelení. V rámci tohoto projektu je též počítáno s pokácením vzrostlých smrků v prostoru hřbitova a s pokácením volně vysázených tůjí apod. mezi náhrobky.

Za hřbitovem bude vybudována kompostovací zóna. – názorná ukázka jak nakládat s bio odpadem s patřičným informačním komentářem.

V projekt řeší též nakoupení techniky pro údržbu veřejné zeleně.

Strategický cíl projektu:

Vybudováním areálu TEPRBERK dosáhnout zlepšení kvality života na venkově, zatraktivnit venkov nejen pro místní obyvatele ale i návštěvníky. Posílit ekologické povědomí obyvatel, ochranu životního prostředí. Zajistit rovné příležitosti a zákaz diskriminace v rámci tohoto projektu – projekt je otevřen všem věkovým kategoriím bez ohledu na pohlaví či zdravotní handicap. Prohloubení vztahu občanů k historii obce, účast na společenském dění v obci.

Financování projektu:

Celková hodnotaje projektu: 3.000.803,- Kč, toho dotace činí 92,5 % - tedy 2.775.723,- Kč, obec vydá ze svého rozpočtu 7,5% 225.080,- Kč.Projekt byl vybrán v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchoda je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Realizace projektu:

Rok 2009

Partneři projektu:

Základní škola Nová Ves nad Nisou

Novoveský okrašlovací spolek

Výběrová řízení:

Veřejné zakázky malého rozsahu, aktuální informace k výběrovým řízením získáte na tel.čísle 724 073 669, Kamila Lubasová

www.teprberk.unas.cz

Obec

Rychlý kontakt

Adresa:
Obec Nová Ves nad Nisou
Nová Ves nad Nisou 281
468 27 Nová Ves nad Nisou

Telefon:
731 068 368 úřad
724 321 724 starosta

776379444 místostarosta

DS: jjhedsu

E-mail:
novavesnn@volny.cz 

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Novoveská pouť na Teprberku 2015 9