Nová Ves
nad Nisou

přihlášení se k poplatku za odpady

Od roku 2022 bude platit nová vyhláška o odpadech - poplatkový systém

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

 

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce. Poplatek nahrazuje od 1. ledna 2022 Smlouvu na vývoz popelnice. Přihlásit se k němu můžete již od listopadu 2021.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Poplatníkem poplatku je

a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště (nemusí být totožné nahlášeným místem trvalého pobytu), nebo

b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba

Plátcem poplatku je

a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo

b) vlastník nemovité věci v ostatních případech

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Podmínky a postup řešení:

Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí postavení plátce poplatku.

Ohlášení lze učinit osobně na OÚ, písemně, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou.

(Formulář naleznete v tomto čísle zpravodaje)

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

občanský průkaz

plnou moc k zastupování v případě, že jednáte za vlastníka (otištěno v tomto čísle)

Správní a jiné poplatky:

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci: 0,40 Kč za 1 litr.

Poplatek je možné hradit bezhotovostním převodem na účet obce (989498399/0800 v.s. číslo domu) nebo v hotovosti na pokladně OÚ. Poplatek se hradí ve dvou splátkách do 30. června (na období 1. 1. až 30. 6.) a do 15. prosince (na období 1. 7. až 31. 12.) kalendářního roku.

Správní poplatky: při podání žádosti o povolení posečkání úhrady poplatku nebo rozložení úhrady poplatku na splátky, činí správní poplatek 400 Kč.

Opravné prostředky:

Odvolání do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Odvolání směřujte ke Krajskému úřadu Libereckého kraje. Podání uplatněte u Obecního úřadu Nová Ves nad Nisou.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebude-li poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, bude vyměřen platebním výměrem a může být zvýšen až na trojnásobek. Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy (např. ve stanovené lhůtě se neohlásí jako plátce poplatku, neohlásí změny údajů uvedených v ohlášení...) může být uložena pořádková pokuta do 500 000,- Kč.

přihlášení poplatníka

plná moc

Přílohy

přihlášení poplatníka.doc

přihlášení poplatníka.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 74,5 kB

list 11.docx

list 11.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,39 kB
Datum vložení: 19. 11. 2021 8:00
Datum poslední aktualizace: 19. 11. 2021 8:32
Autor: Správce Webu

Obec

Rychlý kontakt

Adresa:
Obec Nová Ves nad Nisou
Nová Ves nad Nisou 281
468 27 Nová Ves nad Nisou

Telefon:
731 068 368 úřad
724 321 724 starosta

776379444 místostarosta

DS: jjhedsu

E-mail:
novavesnn@volny.cz 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

otevřená školní zahrada